KARTMİN

21 Şubat 2010 Pazar

İMAM HÜSEYİN KARTMİNDEKİ SEYİTLERİN DEDESİHz.İmâm Hüseyin, Hur un teklifini uygun gördü ve o gece yanındaki ordusuyla yola düzüldü. Bütün gece yol aldılar, sonra bir durakta durdular. Daha ileri gidemediler. Hz.İmâm Hüseyin bindiği atı kamçıladı ve atı hareket ettirmek istedi ise de at hareket etmedi.

Hz.İmâm:
Ey bu menzilleri ve konakları bilenler, bu menzil neresidir, biliyor musunuz? diye sordu.
Onlar:
Burası Mariye menzilidir! dediler.
Hz.İmâm:
Belki başka bir adı da olacak! dedi.
Onlar:
Bir adı da KERBELÂ dır dediler.
Hz.İmâm:
Allahuekber! dedi. Burası Kerb ve Belâ (Hüzün ve Belâ) yeridir! dedi.

Bu adı duyunca Hz.İmâm Hüseyin in gözleri yaşardı; Allah ım buyurdu; Kerbden, belâdan sana sığınırım; burası ineceğimiz yer; kanımızın döküleceği yer; kabirlerimizin bulanacağı yer. Bunu bana ceddim Resûlullah haber vermişti ve Allah ın adıyla, Allah la, budur; Allah yolunda öldürülen, şehit olup can veren buyurup, Zül-Cenah adlı atından yere indiler. Hz.İmâm ayaklarını yere basınca o mübârek topraktan bir toz kalkıp mübârek yüzlerine kondu.

Hz.İmâm Hüseyin, Kerbelâ ya Hicret in 61.yılının Muharrem ayının ikinci günü indiler ve çadırlarını kurdular. Sonra yanındakileri topladılar; yaşlı gözlerle onları bir zaman seyrettikten sonra Allah ım dediler; Biz senin Peygamberinin yakınlarıyız; diyârımızdan sürdüler, çıkardılar bizi. Ceddimizin hareminde kalmamıza müsâade etmediler. Ümeyye oğulları zulmettiler bize; sen onlardan hakkımızı al bizim, sen zâlim kavme karşı yardım et bize.

Hz.İmâm sonra buyurdular ki:
İnsanlar dünyaya kul oldular; din, yalnız ağızlarında. Geçimleri düzendeyse söz ediyorlar dinden, ama bir belâya uğradılar mı bundan da vazgeçiyorlar. İçilmiş kabın içinde kalan su, sömürülmüş yayladaki ot kadar değersiz bir hale geldi dünya. Görmez misiniz? Gerçeğe uyan işe koyulan yok; fakat bâtıla koşan çok. İnanan, bunları görünce Allah a kavuşmak ister; ben, ölümü bir kutluluk görmedeyim; zâlimlerle yaşamayı ise bir zillet saymadayım.

Söz buraya gelince Züheyr kalkıp:
Ey Resûlullah ın oğlu dedi; Sözlerini duyduk; dünya ebedî olsa, biz de ölümsüz olsak, yine de seninle geçip gitmeyi orada oturup kalmaktan üstün biliriz.

Sonra Büreyr söze başlayıp;
Ey Allah ın Resûlu nun oğlu dedi; Allah lütfetti de senin gözlerinin önünde savaşmayı, kolumuzun kanadımızın kesilmesini nasîb etti bize; sonra da kıyâmet günü ceddin şefâatçi olacak bize.

Böylece, Hz.İmâm Hüseyin o kan içici çölde, o elemli sahrada Kerbelâ da konaklayıp oturdu. Burada, Irak ileri gelenlerine bir mektup yazıp Kays ile gönderdi.

Mektupta Hz.İmâm şöyle diyordu:

Ey uzakta olduğu halde bize sadakat gösteren ve iştiyâklarını bildirenler! Ey candan ve yürekten kulluk mektupları yollayan mücâhidler. Sizin mektuplarınızdaki satırların yazıları irâdemizi çekti, bu yönlere yol aldık. Şimdi Kerbelâ çölündeki belâ yerinde ve Arap Irak ında çadırlarımızı kurduk. Hicâz ın ikbâl yıldızı bu kazâya saâdet ışığı saldı. Şimdi içtiğiniz yemine vefâ göstermeniz ve mübarek ayak basışımızın saâdetini gânimet bilerek bize uyup can akçesini saçmağa koşmanız gerektir. İkbâl kıblesi ve ülkü yolu olan dergâhımıza yüz tutunuz. Âhiret saâdetinin dünya devletinden önde olduğunu mutlaka biliniz. Gerçekten bu müjde size hidâyet yolunun hediyesidir. Bunu bir yardım dilemek sanmayın. Çünkü dünya saltanatı gelip geçicidir. Onu minnet ile ele geçirmeğe ve zilletle bırakıp gitmeğe değmez!

Hz.İmâm ın mektubunu, Kûfe şehrinde Süleyman Huzaî ye vermek ve cevabını almak maksadıyla Kays yola çıktı. Fakat Kûfe ye varmadan Ubeydullah ın askerleri Kays ı yakaladılar ve Ubeydullah ın huzûruna getirdiler. Kays, Ubeydullah ile karşılaşınca ilk işi mektubu çıkarıp, okunmayacak bir şekilde yırtmak oldu.

Ubeydullah, Kays a sordu;
Mektubu neden yırttın? dedi.
Kays:
Dost sırrını düşmandan gizlemek gerek! diye cevap verdi.
Ubeydullah:
Ey Kays dedi; Eğer benim seni öldürmemden kurtulmak dilersen iki işten birisini seç; Ya mektuptaki isimleri bana bildir. Ya da minbere çık, Hüseyin e ve ona uyanlara söv- say, beni ve Yezîd i öv! dedi.
Kays:
Ey Ziyad ın oğlu! Mektubu açığa vurmak mümkün değildir benim için. Ama minbere çıkmak işi elimden gelir. Emredin halk toplansın! dedi.

Halk toplanınca Kays minbere çıktı. Allah a hamd-ü senâ, Resûl ü ile soyuna salât-ü selâmdan sonra topluluğa hitab ederek; Ey Kûfe halkı! Ben Hüseyin in elçisiyim. Onun burasını şereflendirmeğe geldiğini size bildirmeğe geldim! dedi. Ve mektubun içinde yazılanları başından sonuna kadar bildirdi. Yezîd ile İbn-i Ziyad a lânetler ve nefretler savurdu. Hz.İmâm Hüseyin ile ona uyanları övdü. Bu sözlerden sonra Ubeydullah kızdı ve henüz minberde iken o mazlûmu şehit ettirdi.

Ubeydullah, Hz.İmâm Hüseyin in Kerbelâ ya geldiğini öğrenince ona bir mektup yolladı. Mektup şöyleydi;
Ey Hüseyin! Bana Yezîd mektuplar yazarak şunları bildirdi: «Ali oğlu Hüseyin o taraflara geldiğinde, bana bey at edeceğine dair kendisinden söz almadıkça hakkında bir karar verme, eğer teklifini kabul etmezse onu hiç düşünmeden derhal öldür!» Şimdi sana nasîhat ediyorum. Kendine acı! Yezîd e bey at etmeyi kabul et. Eğer kabul etmezsen savaş vasıtalarını hazırla!

Hz.İmâm Hüseyin o mektubun içindekileri öğrenince buyurdular ki;
Ne talihsiz bedbaht kavim ki; halkın rızâsını kazanmayı, Halik in -Yaratan Allah ın- gazâbına üstün tutup, «Ümmetiyiz!» dedikleri Peygamberin evlâdını helâk ederek, Yezîd in hoşuna gitmek isterler!

Ubeydullah ın mektubunu getiren adam sordu;
Yâ Hüseyin, bu mektuba cevabın nedir?
Hz.İmâm;
Benim ona verecek cevabım yoktur. O muhakkak azâbı hak etti diyerek mektubu yere atmıştı.

Mektubu getiren adam, Ubeydullah ın yanına dönünce Hz.İmâm Hüseyin in sözlerini, kendisine aktardı. Bunun üzerine Ubeydullah İbn-i Ziyad orada bulunan meclis ehline döndü ve Ey Şam ve Kûfe nin ileri gelenleri; içinizde her kim ki Hüseyin ile harp ederse kendisine koca bir Vilâyeti vereceğim dedi.

Bu teklife hiç kimse sesini çıkartmadı. Sorusunu birkaç defa tekrarladı, yine kimseden cevap alamayınca, en sonunda; kendisinden çoktandır Rey Vâliliğini isteyen Sa d İbn-i Vakkas ın oğlu Ömer i, Hz.İmâm Hüseyin ile savaşacak orduya kumandan tayin etti ve Ömer e dedi ki;

Emrine vereceğim kuvvet ile Kerbelâ ya gidip Ali nin oğlu Hüseyin e, Yezîd e bey at etmesini teklif edeceksin. Kabul etmezse onun ve ona tâbi olanların başlarını kesip bana getireceksin. Bu önemli hizmeti yapmakla yükselme yolunu bulacaksın.

Bu sözler üzerine Ömer ayağa kalktı;
Ey Ziyad oğlu! Bu çok önemli bir meseledir. Düşünmek için zamana ihtiyaç vardır. İzin verin evime gideyim, düşüneyim; oğullarımla müşâvere edeyim, ondan sonra cevap veririm.

Ubeydullah İbn-i Ziyad, onun bu isteğini kabul etti. Ömer evine gelince oğullarını çağırttı ve durumu onlara anlattı. Bunun üzerine büyük oğlu şu cevabı verdi:

Ey baba, bu ne cahilce sözdür? Bu ne gaflettir. Üzerine gideceğin şahsın Peygamber in göz bebeği, Fâtıma nın ciğerparesi olduğunu bilmiyor musun? Elbette bilirsin. Bile bile bu büyük vebâli yükleniyorsun. Senin baban Sa d İbn-i Vakkas, hayatını Resûlullah ve onun yakınları uğrunda harcamadı mı? Sen ise Resûlullah ın evlâdı üzerine gidiyorsun ve Resûlullah ın göz bebeği ile harbetmek istiyorsun. Ali nin oğlu Hüseyin i buraya davet edenler arasında sen de yok mu idin? Ona üst üste üç tane mektup yazmadın mı? Şimdi ise dünya nimetleri için böyle bir zâtın üzerine gidiyorsun. Ve âdetâ Peygamber in kanını dökmek istiyorsun. Dünya nimetlerini sevmenin bütün hata ve kötülüklerin başı olduğunu bile bile, bu işi yüklenmek istiyorsun. Ey baba! Böyle bir şey yapacak olursan bunun lâneti kıyamete kadar senin ve soyunun üzerinde kalacaktır.

Ömer büyük oğlunun sözlerinden hoşlanmadı, kızdı. Harîs bir genç olan küçük oğluna döndü. Küçük oğlu dedi ki;

Ey baba! Gerçi ağabeyimin sözleri doğrudur. Fakat onlar ilerde, gaibte olacak işlerdir. Hâlbuki Ubeydullah ın ihsânı hazır ve önündedir. Elde hazır olan nimet elbette meçhul bir nimete tercih edilmelidir. Akıllı olan böyle bir nimeti tepmez.

Bu sözler üzerine Sa d oğlu Ömer, kendisi gibi düşünen küçük oğlunun sözlerini kabul etti. Çünkü mal ve hükmediş hırsı, gözünü bürümüştü. Ömer, Ubeydullah ın yanına giderek teklifi kabul ettiğini bildirdi.

Ömer İbn-i Sa d ın, teklifi kabul etmesinden sonra Ubeydullah İbn-i Ziyad, onun emrine beşbin kişilik bir kuvvet verdi ve onu Kerbelâ ya , Hz.İmâm Hüseyin ile savaşmaya gönderdi.

Ömer İbn-i Sa d ın Kerbelâ ya gelişi, Muharrem ayının 6. günüydü. Hur bin Riyâhi de ordusu ile Ömer İbn-i Sa d ın ordusuna katıldı. Ömer İbn-i Sa d, Kerbelâ ya gelince ilk iş olarak Hz.İmam Hüseyin e bir elçi gönderip neden geldiğini sordu.

Hz.İmâm Hüseyin Sa d oğlu Ömer e şu cevabı verdi;
Benim buralara gelmemin sebebi; bana arka arkaya göndermiş olduğunuz mektuplar ve davetlerinizdir, tarafınızdan gösterilen istektir. Bana üst üste mektuplar yazarak ve heyetler göndererek beni ısrarla çağırdınız. Ben de bu davetlerinizi kabul ederek; sizi dalâlet yolundan kurtarıp hidâyet yoluna sokmak, size insanlığı öğretmek, sizi ıslâh ederek size dîni öğretmek için geldik. Sizin göndermiş olduğunuz bu mektuplar üzerine, Mekke den gönderdiğim amcamın oğlu Müslim ile iki yavrusunu zulümle şehit ettiniz. Onların şehit edildikleri haberini buraya gelirken yolda öğrendim. Ve şunu söyleyeyim ki, sizlerde artık hidâyet yoluna girmek cevherini görmüyorum. Bunun için Mekke ye dönmek istiyorum. Eğer buna engel olursanız «Ehl-i Beyt»im ve bana uyanlarla birlikte buradan geri dönmek ve Hicaz a gitmek kararındayım.

Ömer İbn-i Sa d, Hz.İmâm Hüseyin den aldığı bu cevabı hemen Ubeydullah a bildirdi. Ubeydullah, Sa d oğlu Ömer e gönderdiği cevapta;
Hüseyin den ve yanındakilerden Fırat suyunun kesilmesini ve Yezîd in bey atını kabul etmezse savaşmasını emrediyordu.

Hz.İmam Cafer üs Sâdık şöyle rivâyet eder:
İmâm Hüseyin, kardeşi İmâm Hasan ın zehirlendiği gün ağlıyordu. İmâm Hasan; «Yâ Hüseyin» buyurmuştu; «Ne ağlıyorsun? Beni zehirlediler; fakat Yâ Hüseyin, senin gününe benzer gün yoktur. Ceddimiz Muhammed in ümmeti olduklarını iddia edenlerden, İslâm olduklarını sananlardan otuz bin kişi, senin kanını dökmek, evlâdını öldürmek, ayâlini esir etmek, malını yağmalamak için toplanırlar; bu yüzden de Ümeyye oğulları lânete lâyık olurlar. Gökten kül ve kan yağar; herşey, hatta çöldeki vahşi hayvanlarla, denizlerdeki balıklar bile sana ağlarlar.»

Ubeydullah tan gelen emir üzerine, Ömer İbn-i Sa d ın askerleri Fırat suyunu, Hz.İmâm ın, ehlinden-ayâlinden ve ona uyanlardan kestiler. Bu olay Muharrem ayının 7. gününde oluyordu. Hemen o gün Hz.İmâm ın askerinde susuzluk başladı. Susuzluktan çocuklar ağlamaya başladılar. Geceleyin Hz.İmâm Hüseyin in kardeşi Ali oğlu Abbas, yanına yirmi er alarak Fırat nehrine vardı. Muhafızları püskürttü ve yeteri kadar su getirerek ordugâha yetiştirdi.

Bu arada Hz.İmâm Hüseyin, Sa d oğlu Ömer e haber göndererek ona son defa nasîhatlar etti, fakat o zâlime bu nasîhatlar bir fayda etmiyordu.

Muharrem ayının 8. günü idi. Hz.İmâm ın askerlerinde, çocuklarında tekrar susuzluk baş gösterdi. Hz.İmâm a başvurdular. Hz.İmâm bir yer işaret etti; Burayı kazın buyurdular. Orayı kazdılar; bir kaynak fışkırdı; İçin buyurdu; Hayvanlarınıza da içirin; bu dünyadan son içeceğiniz su dediler. Sonra o kaynak su yok oldu.

Hz.İmâm Hüseyin:
Bu gece son gecemiz ve Cuma gecesidir. Ömrümüzün son günleridir. İbâdetle, tâatle, Kur ân okumakla, bağışlanma dilemekle geçirelim bu gecemizi. Sabah olunca her ne yapmak lâzım gelirse yaparız dedi.

Bu sırada düşman askerlerinden Hz.İmâm Hüseyin e, yakışıksız söz ve hakaretlerde bulunanlar oluyordu.
Hz.İmâm Hüseyin, bu hakaretleri yapanlar için yüzünü gökyüzüne çevirdi;
Yâ İlâh i, bu melûnlara hak ettikleri cezaları ver diye duâda bulundu.
Gerçekten de mazlûmun duâsı kabul edilir hükmü gereğince, Hz.İmâm a o hareketleri yapanlar, âhiret azâbından evvel bu dünyada hak ettikleri cezalarını hemen buldular ve ebedî cehennemi boyladılar.

Yezîd in askerleri gözlerinin önünde olan bu kerametleri de görmekteydiler. Ama hiçbir faydası olmuyordu. Gönüllerinin îman aynalarında, bu kerametlerle hiçbir pas silinmiyordu. Öyledir, çünkü zâlimlere hiçbir keramet tesir etmez.

Allah, Kur ân-ı Kerîm deki âyetlerde; zâlimler hakkında şöyle buyurmaktadır:
(86) İnandıktan, Peygamberin gerçek olduğuna şehâdet ettikten, kendilerine de açık hüccet geldikten sonra kâfir olanları Allah nasıl hidâyete erdirir? Allah zâlim ve kâfirleri hidâyete erdirmez. (87) İşte onların cezaları, Allah ın, meleklerin, bütün insanların lânetleri üzerlerine olmaktır. (Âli İmrân 86-87. âyetler)

Allah a kendiliğinden yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir? Bunlar Rab lerinin huzûruna getirilirler, şahitler; «Rableri namına yalan söyleyenler işte bunlardır» derler, haberiniz olsun ki; Allah ın lâneti zâlimlerin üzerindedir.» (Hud 18. âyet)

Allah ın rahmetinden kâfir olan topluluktan başka kimsecikler ümit kesmez. (Yusuf 87. âyet)

Sakın sen Allah ı zâlim olan müşriklerin yaptıkları şeylerden gafil sanma, Allah onları yalnız seğirderek (seslerini keserek) başlarını yukarı kaldırarak gözleri kırpmayacak bir halde gözlerinin durduğu güne tehir eder. Onların kalpleri boştur. (İbrahim 42. âyet)

Allah, insanları zulümleri yüzünden helâk etseydi yeryüzünde yürür bir tek mahlûk kalmazdı, fakat onlara azâb etmeyi mukadder bir zamâna tehir etti; vakitleri gelince de ne bir an geri kalırlar, ne bir an önce gelip-çatar o mukadderat vakit. (Nahl 61. âyet)

(6) Şurası muhakkak ki; kâfir olanları, Tanrı azâbıyla korkutsan da, korkutmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar. (7) Allah onların kalplerini, kulaklarını mühürlemiş, gözlerinin üstüne bir de perde çekmiştir. Onlar için büyük bir azâb vardır. (Bakara 6-7. âyetler)

Bu olaylardan sonra, Kerbelâ Şahı, Hz.İmâm Hüseyin bütün kardeşlerini, yakınlarını, çoluk çocuğunu bir araya topladı; Allah a hamd-ü senâ, Resûl ü ile ve soyuna salat-ü selâmdan sonra onlara buyurdu ki;
Ben, sizden daha hayırlı dostlar, arkadaşlar, sizden daha iyi yardımcılar olduğunu bilmiyorum; Allah hepinize ecir versin. Ceddim, Kerbelâ da şehit edileceğimi haber vermişti bana; o zaman da gelip çattı işte. Sizin hepinize izin veriyorum, hakkımı helâl ettim size. Gece gelip çatınca karanlığı fırsat bilin; herkes «Ehl-i Beyt im» den birinin elinden tutsun, gitsin; dağılın yeryüzüne; çünkü bu topluluk, ancak beni ister; beni ele geçirdiler mi başkasını aramazlar artık.

Hz.İmâm ın bu sözleri üzerine, ona tâbi olanlar hep birlikte;
Senden sonra yaşamayı istemeyiz biz dediler; Allah o günü göstermesin bize.
Hz.İmâm Hüseyin e uyanlar hep buna benzer sözler söylediler. Hz.İmâm da onlara hayır duâda bulundu ve o geceyi ibâdetle geçirmelerini buyurdu.

Kerbelâ da Muharrem ayının 10. gecesiydi. Hz.İmâm Hüseyin e tâbi olanların çoğu o gece çadırlarında, kimi Kur ân okuyordu; kimi namaz kılıyordu, duâ ediyordu; kimi kılıcını bilemedeydi, kimi yayını denemedeydi.

Kadınların gözleri yaşlıydı; çocuklar titriyorlardı, susuzluk ciğerlerini yakmaktaydı. Kadınlar feryâd edip ağlamaya başladıklarında Hz.İmâm onları susturduktan sonra kardeşi Zeyneb e;

Sen dedi; Kadınların ulususun üzerinde olan hakkım için beni kana bulanmış; şehit olmuş görünce başını açma; yüzünü yırtma; elbiseni parçalama; sesini yükseltme; feryâdınla düşmanları sevindirme buyurmuştur.

Söylenmiştir ki; her iki taraftan da cenk safları sıralanınca, Hak ile bâtıl ve küfür ile îman yerli yerini bulunca Kerbelâ Şahı, Hz.İmâm Hüseyin düşman askerinin karşısına çıkıp onlara dedi ki;

Ey merhametsiz kavm! Başımdaki sarık ve belimdeki kılıç, arkamdaki zırh, altımdaki at Hz.Resûlullah ındır. Ben Resûl sancağının vârisiyim. Zehra Betül ün göz nûruyum. Hiçbir zaman yalan ve boş yere söz söyleyip ayak diremedim. Allah a ve Resûl e aykırı yol tutmadım. Bana mektuplar ve elçiler gönderdiniz. Üzerime hüccetler yolladınız. Beni bu diyâra getiren sizlersiniz. Bu fitneyi türlü sebeplerle kışkırtıp bu raddeye siz getirdiniz. Bu ne sahtekârlıktır! Ama hilenin yapısı sağlam değildir. Hilenin eseri yaşamaz.

En sonunda Ömer İbn-i Sa d, Hz.İmâm ın karşısına gelip;
Ey Hüseyin dedi; Yezîd e bey at etmedikçe, bu sözlerin bir faydası yok. Sa d oğlu bu sözleri söyledikten sonra, yayını gerip bir ok attı ve Ey Kûfe halkı! Bilin ve şahit olun ki, Hüseyin ile savaşa başlayan ben oldum dedi.
Daha sonra Hz.İmâm Hüseyin, çadırlara döndü ve Ey vefâlı dostlar! dedi; Ey canlarını fedâ edenler! Kavgaya hazır olun ve savaş araçlarını hazırlayın ki; bu dem kan dökülecek demdir.

Bu olay Hicret in 61.yılında, Muharrem ayının 10. Cuma günü sabahında geçiyordu. Düşman askeri, doğru bir rivâyete göre yirmi iki bin kişiydi. Hz.İmâm Hüseyin in askeri ise yetmiş neferdi. Otuz kişi atlı, kalanı yaya idi.

Savaş başlamıştı artık. Askerlerin safları düzenlenince Riyahi oğlu Hur, Sa d oğlu Ömer in huzuruna geldi;
Ey Sa d oğlu! dedi; Gerçekten Hüseyin ile savaşın mutlaka yapılacağına karar verilmiş midir?
Sad oğlu;
Elbette karar verilmiştir dedi.
Hur:
Sen Resûlullah a kıyâmet gününde ne cevap vereceksin?
Bu söz üzerine Sa d oğlu Ömer cevap vermedi.

Hur, kendi askerinin arasına döndü heyecandan titriyordu. Sonra kendinde olmadan bir nâra savurdu;
Allah a minnetler olsun ki, gayb âleminden hidâyet nûrunun ışığını gördüm. O beni eğri yoldan doğru yola çevirdi! dedi ve atını mahmuzladı, kendi askeri arasından çıktı. Hz.İmâm Hüseyin in ordugâhına geldi ve Hz.İmâm ın huzûruna çıktı;
Acaba mü minlerîn emiri özrümü kabul ediyor mu? diye sordu.

Hz.İmâm şu âyeti okudu;
Allah kullarının tövbelerini kabul eder. (Tövbe 104. âyet) diye cevap verdi.
Sonra da;
Ey Hur dedi; Lûtuf ve ihsân dergâhının kapıları özür dileyenlere dâimâ açıktır. Günahını itiraf eden kimse her zaman sevâbı kazanır ve dâimâ beğenilir.

Hur, Hz.İmâm Hüseyin den bu sözleri duyduktan sonra izin isteyip savaşa başladı. Yanında kardeşi, oğlu ve kölesi de vardı. Hur, savaşa başladıktan sonra Yezîd ordusundan birçok nâmerdi öldürdü ve sonunda kendisi de yaralandı, yere düştü; Yetiş yâ İmâm diye bağırdı.
Hz.İmâm, hemen yetişip Hur u o zâlimlerin elinden aldı, çadırların yanına getirdi. Hur o anda gözlerini açtı;
Ey zamanın imâmı! Benden râzı oldun mu? dedi.
Hz.İmâm:
Evet senden râzı oldum, sen annenin sana Hur adını verdiği gibi hürsün dedi.
Vefâlı Hur bu müjde ile, Hz.İmâm ın yüzüne baktı ve gülerek Hak ka canını teslim etti.

Hur dan sonra kardeşi, oğlu ve kölesi de savaşmak için atılıp Yezîd in askerleriyle savaştılar ve sonunda üçü de şehit oldular.

Savaş olanca şiddetiyle başlamıştı artık. Hz.İmâm Hüseyin e tâbi olan Hüseyniler; şehâdet aşkıyla; îman aşkıyla, İslâmiyet ve din için savaşıyorlardı.

Karşılarındaki Yezîd ordusu ise; Hz.İmâm Hüseyin i şehit etmek, İslâmiyet i ve dîni ortadan kaldırmak için savaşıyordu. Bu ordu tam bir zâlimler topluluğu idi.

Hüseyniler den her biri Yezîdîler den bir kaçını öldürmeden şehit olmuyordu. Biri şehit olurken, diğerine; Hüseyin i bırakmamasını vasiyyet ediyordu.
Savaş bütün hızıyla sürüyordu. Sıra Hz.İmâm Hasan ın evlâtlarına gelmişti. Hz.Hasan Mücteba oğlu Abdullah, Hz.İmâm dan izin alıp meydana atıldı, savaştı; bir çok Yezîd askerini öldürdü ve sonunda o da şehit olup Rab bine kavuştu.

Abdullah ın şehâdetinden sonra Hz.Hasan Mücteba oğlu Kasım amcasından izin alıp meydana çıktı. Şehzade Kasım savaşta bir çok Yezîd askerini öldürdü, sonunda yaralandı, yere düştü; Ey amca, beni bul! diye haykırdı. Hz.İmâm Hüseyin hemen yetişti, Kasım ı o zâlimlerin arasından aldı, çadıra getirdi. Ehl-i Beyt hatunları başına toplaşıp ağlaştılar. Bu anda Kasım da şehit olup Rab bine kavuştu.

Ondan sonra savaş meydanına Hz.Ali Murtazâ evlâtları girdiler. Onlar da birer birer savaşıp birçok Yezîd askerini öldürdükten sonra hepsi şehit oldular.

Hz.Ali Murtazâ evlâtlarından sonra şehit olmak sırası Hz.Ali oğlu Abbas a gelmişti. O, askerin sancaktarı, muzaffer askerin başbuğu idi. Hz.Abbas, ordusunun sancağını toprağa sapladı. Hz.İmâm dan şu niyâzda bulundu:
Ey sabır ve tahammül gemisinin demiri! Benim de yüce âlemin bayrak yükselteni olmamım vakti yaklaştı. Âhiret âlemine gitmem gerek.

Hz.İmâm Hüseyin ağlayarak;
Ey Abbas! dedi; Sen İslâm ordusunun sancaktarı idin. Bu anda asker, fânîlik çölünden beka ülkesine göç etti. Sana da o diyâra bayrak çekmek münasip düştü. Ama sana nasîhatım şudur;«Meydana girince bu zâlimlere hücceti yenileme yolunda nasîhat ver»

Hz.Abbas bu sözleri kabul etti, savaş meydanına yürüdü. Hz.Abbas ın şehâdetinden sonra, şehitlik sırası Hz.İmâm Hüseyin e ve evlâtlarına gelmişti. Hz.İmâm ın oğlu Şehzade Ali Ekber, o zamanlar on sekiz yaşındaydı. Ali Ekber, Resûlullah a çok benzerdi. Ehl-i Beyt Resûlullah ı görmek istediler mi ona bakarlardı. Hz.İmâm Hüseyin evlâdının şehâdetini görmemek için silahlandı, meydana doğru yürüdü. Oğlu Ali Ekber, o anda Hz.İmâm a yalvardı, izin istedi. Hz.İmâm, onun ısrarından üzüntü duydu. Kendi mübarek eliyle savaş aletleri hazırladı ve oğlunu meydana saldı.

Şehzade Ali Ekber, bir nâra savurarak;
Allah a ibâdet fidanının çiçeği benim, Ali Murtazâ oğlu Hüseyin in ciğer köşesi benim işte dedi ve kendisini düşman askerinin ortasına atıp, savaşa başladı. Yezîd ordusundan birçok zâlimi öldürdü. Sonunda; Ey baba, susadım, susadım dedi.

Hz.İmâm nemli gözlerinden kanlı yaşlar akıtarak; Ey ciğer köşem! dedi; Sabret! Senin için Kevser şarabı hazırlanmaktadır.
Şehzade Ali Ekber bu müjde ile yine meydana döndü. Düşman askeri ona hücum ettiler ve vücudunda çok yaralar açtılar. Şehzade en sonunda atından düştü; Babacığım, beni bul diye bir nâra savurdu. Hz.İmâm, o nârayı işitince, meydana atılıp, şehzade Ali Ekber i çadıra getirdiler. Şehzade bu anda ruhunu Hak ka teslim etti.

Şehzade Ali Ekber in şehit olmasından sonra Ehl-i Beyt hatunları ağlaştılar, matemlerini yenilediler. Hz.İmâm Hüseyin onlara teselli verdi, dedi ki;
Ey Peygamber in «Ehl-i Beyt i»! Ey İmâmet güllüğünün rüzgarları! Gökyüzünün belâsı inince, eseri bütün kâinata yayılır. Kâfir ve Müslümanların hepsi bu mihnetin içine girerler. Ama mü minin kâfirden üstün olduğunu gösteren ölçü şudur ki; mü min belâya sabreder, kâfirse ondan feryâd ve şikâyet eder. Nitekim; nimette de kâfir günah işler, mü minse verâ sahibi olur. Şüphe yok ki; mü min belâya sabır ve şükür gösterir. Bu suretle de mertebesi yücelir. Kâfir ise sızlanıp şikâyet etmekle kahra uğrar ve kınanmış olur. Bu mânaya en gerçek delil ise; «Ancak Allah yolunda sabır gösterenlere hesapsız mükâfatlar vardır» (Zümer 10.âyet) âyet-i kerîmesidir.

Ey iffet perdesi ile örtülü kadınlar! Sabredin, tahammül gösterin. Sabır ve tahammülün sonu âhirette cennet bahçeleri, dünyada kıyâmete kadar izzet ve tâzimdir. Sakın benden sonra yakalarınızı yırtıp saçlarınızı yolmayınız. Bu, düşmanların sevincini artırır. Fakat gözyaşı dökmekten sizi alıkoyamam. Çünkü mazlûmun gözünden akan su, rahmet bahçesini sular. Dertli garibin gözyaşı, amel tozlarını giderir.

Hz.İmâm Hüseyin bunları söyledikten sonra, evlâtlarını büyüklere emanet yolu ile teslim etti. Hepsini de ulu Allah a ısmarladı. Sonra onlara vedâ edip, gazâ meydanına yürüdü. Hz.İmâm gazâ meydanına yürüdüğü anda, süt emer bir yaşta olan çocuğu Ali Asgar ın, susuzluk acısı ile neredeyse ölüm derecesine geldiğini kendisine bildirdiler.

Hz.İmâm Hüseyin e bu hali bildirdikleri zaman, Hz. İmâm o masum 1,5 yaşındaki çocuğu eline almış, düşman askerine karşı tutmuş; Yezîd ordusuna karşı;

Ey zâlimler! dedi; Diyelim ki, ben günahkârım. Fakat şu günahsız çocuğa niçin bir damla su vermezsiniz?
Bu sözlere rağmen o taş yüreklilerden bir akar suyun çıkmasının yolu yoktu. Hz.İmâm a şu cevabı verdiler;
Ey Hüseyin! Ubeydullah İbn-i Ziyad ın kesin buyruğu bir yudum su verilmemesi hakkındadır. Bu değişmez. Ve bey at etmeyince, ne sana, ne evlâdına su içmek nasîb olmayacaktır.

Hz.İmâm Hüseyin ümitsizlendi, geri dönmek üzere iken Yezîd ordusundan bir zâlim yayını kurup bir ok attı. Atılan ok Hz.İmâm ın kucağındaki Ali Asgar a rastladı. Ok masum çocuğun o mübarek boğazından geçti, Hz.İmâm ın mübarek koluna saplandı. Hz.İmâm o masumun boğazından oku çekip çıkardı ve sonra o yavruyu annesine götürüp; Ey biçâre! dedi; Oğlun şehâdet şerbetini içti.

Hz. İmam Hüseyin’in Vedası ve Şehadeti
Böylece o masum çocuğun şehit olması ile yetmiş iki kişinin şehit olması tamamlanmıştı. Hasta olan oğlu Hz.Zeynel Abidin den başka sağlar arasında Hz.İmâm Hüseyin e yardımcı kimse kalmamıştı.

Rivâyet edilmiştir ki;
Hz.Zeynel Abidin, babası ile yalnız kaldığını görünce, kendine dikkat ederek yatağından dışarı çıktı, çok zayıftı, titriyordu. Kendisine savaş silahı hazırlıyordu. Tam meydana yürüyecekti ki, Hz.İmâm Hüseyin;
Ey gözümün nûru! diye haykırdı; Şimdi sana şehitlik izni yoktur. Çünkü seyyitlik silsilesi sana bağlıdır. Mustafa ve Murtazâ nın soyunun bekâsı senin sağ kalmana bağlıdır! dedi.
Hz.Zeynel Abidin de ;
Ey baba! Ben şehâdet şerbetinden nasıl mahrum kalırım dedi.
Hz.İmâm Hüseyin:
Ey ciğer köşem! dedi; Belâ meclisinde şehâdet kadehini içmene henüz sıra gelmemiştir.
Sonra oğlu Hz.Zeynel Abidin i bağrına bastı. Yüzünü yüzüne sürdü, ona vedâ etti ve dedi ki:
Ey gözümün nûru! Sabırlı olmak yolundan ayrılma ki, o yol Peygamberlerin ve evliyânın ahlâk yoludur. Eğer bize bu musîbet nasîb olmasaydı bizden sonra gelecek Müslüman kişilere bir belâ inse onu ilâhi bir gazab diye düşünerek üzüleceklerdi. Ne saâdet ki, belâ bizim yanımızda hakikat ehlinin sevgilisidir. Ve musîbetin başa gelmesi ümmetin Allah tan korkanları için teselli sebebidir.
Bundan sonra Hz.İmâm Hüseyin, oğlu Hz.Zeynel Abidin e atalarından kalan imâmet emanetleri teslim etti. Bunlar kıyâmet ilmi ve baki ilimlerdi ki, bunları imâmlardan başkasının zabtı mümkün değildi.

Böylece Hz.İmâm, vasiyyetlerini tamamladıktan ve emanetleri oğluna teslim ettikten sonra savaş elbiselerini giyindi ve Ehl-i Beyt e ; Allah a ısmarladık diyerek meydana yürüdü ve dedi ki; Ben Resûlullah ın oğluyum, ben Allah ın velîsi Ali Murtazâ nın evlâdıyım.

Hz.İmâm Hüseyin, daha sonra o zâlimler topluluğuna son bir defa söz söyleyerek dedi ki;
Ey zâlim kavm? Ey gaddar topluluk! O yüce Allah ın kahredici kahrından çekinin ki; Firavun un tayfasını Nil ırmağının selleri içinde boğdu. Fil ashâbının askerini Ebabil kuşlarının hücumu ile mağlup etti. Korkun o Allah tan ki; o Cebbar ın gazabından ki, Lût kavmi âsilerinin şehrini darmadağın etti. Nûh oğullarının yurduna ölüm selleri yürüttü.
Ey zâlimler! Eğer kazâ dîvânının Hâkimine, Hz.Resûl ün şeriâtına inanıyor ve bunlara boyun eğiyorsanız bu işlerin sonunu anın, bu zulümlerden tövbe edin. Bana amân verin ki; bu çocukları bu kadınları gurbette ayak altında ezdirmeden, Habeş diyârı yönlerine veya Anadolu ya alıp gideyim. Bu Arap adası ile Babil topraklarını size teslim edeyim. Eğer muharebeden vazgeçme imkânı yoksa, bâri birer birer meydana gelin!

Hz.İmâm Hüseyin in bu sözlerinden sonra, askerlerinin inançlarını değiştireceğini anlayan Yezîd ordusunun başındakiler; Ey Hüseyin! Bizim savaşımız Yezîd in emriyledir. Senin kurtuluşun ona bey at etmektir. Ya kabul edip bey at edersin, ya ölüme boyun eğersin! dediler. Sonra ok atıcılara şu emri verdiler:

Hüseyin i göz açtırmadan ok yağmuruna tutun! Askerler de Hz.İmâm ın üzerine ok yağdırmaya başladılar. Öyle ki, hava ok kanatlarıyla doldu. Ama Rab bin himayesi ile korunan o dünya sığınağı padişaha bir zararı dokunmadı.

Hz.İmâm Hüseyin de meydanda dolaşıp; Er istiyorum! dedi ve karşısına çıkanları birer vuruşta öldürdü. Hz.İmâm Hüseyin o sapık askerleri dağıttıktan sonra, rüzgar uçuşlu atını Fırat a eriştirdi. Bir yudum su içip hararetini söndürmek istedi. Ama kadınların ve çocukların susayışlarını hatırladı, su içmedi.

Sonunda düşman askerinin hücumları ile Hz.İmâm ı yaraladılar. Hz.İmâm Hüseyin yetmiş iki yara almıştı, yaraların çokluğundan ve susuzluktan güçsüz düşmüştü. Ömer İbn-i Sa d Hz.İmâm ın bu halini görünce öldürülmesini istedi.

Hz.İmâm Hüseyin yere düştüğü zaman Sa d oğlu Ömer in emriyle bir vuruşcu Hz.İmâm ı öldürmeye gitti.
O zaman Hz.İmâm Hüseyin:
Ey fukara! dedi; Beni öldürecek adam sen değilsin. Bu kötü işe çalışma ki, yazıktır. Sonra cehennem ateşine uğrarsın.
O adam ağlayarak;
Ey Resûlullah ın oğlu! Bu halde iken bile bize hâlâ acıyorsun. Hak ehli olduğuna şüphem kalmadı! dedi ve elindeki kılıcı korkusuzca geriye dönüp, Sa d oğlu Ömer e fırlattı. Ömer in adamları koştular, kılıcın ona vurmasına engel oldular ve daha sonra o adamı yaraladılar. O da yaralı bedeniyle Hz.İmâm ın yanına geldi;
Ey İmâm Hüseyin! dedi; Senin için beni şehit ediyorlar!
Hz.İmâm da;
Mücâhidlerin ameli kaybolmaz! dedi. Sonra o kişiyi şehit ettiler.

Böylece her yönden kılıçlar çekilip Yezîd in nimetlerine ve iltifatına kavuşmak ümidiyle o alçak emre uyuluyordu. Bu alçaklık yalnız iki kişiye erişti. Birisi Enes oğlu Sinan, birisi de Şimir Zilcevşen di. Bu iki zalim Hz.İmâm Hüseyin i şehit etmek için üzerine yürüdüler. Zalim Şimir öne atılarak Hz.İmâm ın karşısında dikildi.

Hz.İmâm gözünü açtı:
Ey bahtsız adam! Sana kim derler? diye sordu.
O alçak:
Ben Şimir Zilcevşen im! diye cevap verdi.
Hz.İmâm:
Zırhının ucunu pis yüzünden çek. Seni göreyim! dedi.
Şimir zırhını çekti, pis yüzünü gösterdi. Hz.İmâm Hüseyin o alçağın dişlerinin domuz dişi gibi murdar ağzından dışarı çıkmış olduğunu gördü.
Hz.İmâm:
Resûlullah doğru söylemiş! dedi; Bu bir nişânedir.
Gerçekten de Hz.İmâm Hüseyin e rüyasında, Hz.Peygamber; Hz.İmâm ın katilini ve şehâdet vaktini bildirmişti.

Hz.İmâm dedi ki;
Ey Şimir! Benim öldürülmem sana mukadder kılınmıştır. Ama bugün hangi gün ve hangi vakittir? Ve bu ay hangi aydır?

Şimir bedbahtı:
Muharrem ayıdır. Ve Cuma günüdür. Vakit de namaz vaktidir! diye cevap verdi.

Hz.İmâm Hüseyin:
Ey zâlim! dedi; Böyle bir haram ayında, Cuma gününde, namaz vaktinde İslâm hatipleri minber başında Atamın vasıflarını anlatırlar. Ve zengin, fakir kullar camiye yüz tutarlar. Sen nasıl olur da bu kötü işi yapmağa kalkarsın? Ey Şimir üzerimden çekil biraz mühlet ver. Ben de kurumuş dudağımla namaz kılayım. Çünkü namazda iken şehit olmak bana miras kalmıştır. Ben de o baba saâdetini bulayım.

Bahtsız Şimir, Hz.İmâm Hüseyin in üzerinden çekildi. O Hazret de biraz kuvvet bularak oturdu, kıbleye yüz tuttu ve namaza durdu. Hz.İmâm Hüseyin namazda secdeye baş koymuşken, alçak Şimir, Hz.İmâm ın baş kaldırmasına zaman bırakmadı ve Hz.İmâm ı şehit etti.

Hz.İmâm Hüseyin, Hicret in 61. yılı (Milâdi 680) Muharrem ayının 10.günü Cuma öğlen namazı vakti Kerbelâ da, Ehl-i Beyt ve din düşmanı olan; Allah, Peygamber ve din ile hiç ilgisi bulunmayan Mûaviye oğlu Yezîd ordusu tarafından, şehit edilmiştir. Türbesi Kerbelâ (Irak) dadır.

Hz.İmâm Hüseyin şehâdetlerinde, 57 yaşlarında idi. Hz.Resûlullah la 6, Hz.Ali ile 37 yıl yaşamışlar, kardeşleri Hz.İmâm Hasan dan sonra da 10 yıldan biraz fazla ömür sürmüşlerdir.

Hz.Resûlullah ın; Hüseyin bendendir, ben Hüseyin denim buyurdukları Hz.İmâm Hüseyin; bu şehâdeti ile Müslümanlık iddiasında bulunanlar tarafından ve mü minlerin emiri adını takınan kişinin emriyle, nasıl ihânete uğradığını, nasıl şehit edildiğini, Hz.Resûlullah ın vücutları mesâbesinde bulunan vücutlarının, nasıl cefâlara lâyık görüldüğünü, Hz.Peygamber in öpüp kokladığı başın, gözlerin, dudakların nasıl hakaret gördüğünü, İslâm ın ne hâle düştüğünü, bütün âleme ilân etmiştir.

Hz.İmâm Hüseyin saltanat elde etmek için değil, İslâmiyet i ve dînin esasını korumak için harekete geçmişti. Hz.İmâm Hüseyin biliyordu ki; dört bucağı sarmış zulme, gözleri karartmış hırsa karşı, üst olamayacaktı. Medine de kalsaydı orada, Mekke de kalsaydı orada şehit edeceklerdi.

Nitekim bu zalim kavim daha sonra Kâbe yi yıktılar, Medine de Hz.Peygamber in mescidine hürmet etmediler, akla gelmez zulümlerde bulundular. Hz.İmâm Hüseyin oraları da korumak gayretiyle Irak a yöneldi, Kûfe den gelen mektuplara aldanmış değildi, gitmemesini söyleyen herkese Hz.İmâm; işin sonunu, önceden haber vermişti.

Hz.İmâm Hüseyin İslâm uğruna kendisini, kendi aşk ve istekleriyle; dostlarını, ehlini-ayâlini tehlikeye atmak zorundaydı. Böyle bir zamanda asıl tehlike, susmak, zulme boyun eğmek, bey atı kabul etmek, İslâm ın izzetini, zillete satmaktı.

Hz.İmâm Hüseyin, Hz.Resûlullah a ve dînine karşı kendisini amaç edinenlerin, şehit etmek isteyenlerin, iç yüzlerini insanlık âlemine göstermek istiyordu. Hz.İmâm Hüseyin dostlarının şehâdetini gördü; yüzüyle, özüyle Hz.Peygamber i andıran oğlu Ali Ekber i, gözünün önünde kanlara bulandı. Süt emer çağındaki yavrusu Ali Asgar ı, kucağında oklandı, Ehl-i Beyt i nin esâretine inandı. Fakat şehâdetiyle de İslâm ın izzetini, îmanın kudretini, hakkın bâtıla karşı zaferini, bütün âleme bildirdi, ceddinin dînini ihyâ etti.

Hz.İmâm Hüseyin, bu şehâdeti ile Ümeyye oğullarının; Muâviye ve Yezîd soylarının, sözde Müslümanlığa inanmış görünenlerin, Hz.Muhammed ve Ehl-i Beyt soylarına yapmış oldukları zulümleri, cefâları; bütün insanlık âlemine safha safha gösterdi.

Hz.İmâm Hüseyin, Yezîd in ve ondan sonraki zalimlerin, zulmün karşısındaydı.
Hz.İmâm Hüseyin, bir İslâm fedâisiydi ve buna memurdu. Bu memuriyetini Hz.İmâm gerçek bir surette yerine getirdi.

Hz.İmâm Hüseyin kanıyla, Ehl-i Beyt i nin esâretiyle, düşmanlarının hareketleriyle, sözleri ile gerçeği gösterdi, meydana çıkardı. Hz.İmâm insanlığın, insan hürlüğünün, zulme karşı duruşunun ebedî bir örneği oldu.

Hz.İmâm Hüseyin canıyla, kanıyla bu zulmün karşısında durmasaydı; zulüm adâlet yerine geçecek, kötülük İslâm şiârı olacaktı.

Hz.İmâm Hüseyin ki; şehâdetinden sonra yüzyıllar geçtiği hâlde, sevenlerin gönüllerinde her an yaşamada, ümmeti Müslümanı kurtarmak için âleme rahmet olmakta. Hz.İmâm Hüseyin ki; her an zulme uğrayanlara güç kuvvet vermekte; her an zulme karşı durmakta; her an Hak kı izhâr etmektedir.

Hz.İmâm Hüseyin in şehâdetinden sonra savaş bitti. Ehl-i Beyt kadınları ve çocukları Şam a götürüldüler. Bu şehadet olayından sonra, her sene Muharrem ayında şehitler için mâtemler tazelenir, zâlimlere lânet edilir. Bu konuda yazılanlar deryadan bir damla.

Kendilerinden sonra imâmet, oğlu Hz.İmâm Zeynel Âbidin intikal etmiştir.

En doğrusunu Allah bilir.

Hiç yorum yok: